pôvodnú verziu webu nájdete na https://old.westech.sk
0

  Všeobecné podmienky

  Na stiahnutie:  Všeobecné obchodné podmienky WESTech spol. s r.o.

  1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

  1.1 Všeobecné obchodné podmienky WESTech spol. s.r.o. (ďalej "VOP") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú v zmysle uzatvorenej dealerskej zmluvy spoločnosť WESTech, spol. s r.o. so sídlom Stará Vajnorská 17, 831 04, Bratislava, IČO: 35796111, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 22493/B (ďalej len "WESTech") na jednej strane a dealer na druhej strane (ďalej len "dealer") a ktoré sa týkajú predaja tovaru spoločnosťou WESTech dealerovi (ďalej aj "dealerská zmluva"). VOP sú neoddeliteľnou prílohou dealerskej zmluvy.

  1.2 Dealerom spoločnosti WESTech sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má v rámci svojej podnikateľskej činnosti oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky a ktorá so spoločnosťou WESTech uzavrie dealerskú zmluvu.

  1.3 Dealer je oprávnený ďalej predávať tovar, ktorý mu bol dodaný na základe dealerskej zmluvy, tretím osobám, ktoré sú konečnými spotrebiteľmi alebo tovar nakupujú za účelom jeho ďalšieho predaja, t.j. vykonávať s tovarom veľkoobchod aj maloobchod.

  1.4 Vzájomné práva a povinnosti medzi WESTech-om a dealerom sa riadia dealerskou zmluvou, týmito VOP a ďalšími zmluvami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami. Vzťahy neupravené dealerskou zmluvou, VOP, resp. inými zmluvami a dohodami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  1.5 Zmluvné strany sa môžu odchýliť od dealerskej zmluvy alebo VOP len ak sa na tom dohodnú osobitne dohodou v písomnej forme.

  2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

  2.1 Objednávky dealera môžu byť uskutočnené prostredníctvom  online obchodu WESTech, e-mailom alebo telefonicky. Telefonická objednávka musí byť dealerom do nasledujúceho pracovného dňa potvrdená e-mailom, inak nie je záväzná.

  2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie za platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma objednávky prostredníctvom online obchodu WESTech alebo e-mailom a jej elektronické potvrdenie zo strany WESTech sú rovnocenné s písomnou formou a majú pre obe zmluvné strany rovnakú záväznosť.

  2.3 Objednávka sa stáva pre zmluvné strany záväznou jej potvrdením zo strany WESTech-u. Potvrdenie sa vykoná spravidla rovnakým spôsobom ako bola objednávka podaná zo strany dealera, prípadne iným, preukázateľným spôsobom. Nadobudnutím záväznosti objednávky vzniká WESTech-u záväzok riadne a včas dodať dealerovi objednaný tovar a záväzok dealera prevziať objednaný tovar a zaplatiť dohodnutú  kúpnu cenu.

  2.4 Objednávka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

  • identifikačné údaje spoločnosti WESTech,
  • identifikačné údaje dealera,
  • presnú špecifikáciu objednávaného tovaru a to jeho druhom a množstvom,
  • kúpnu cenu tovaru,
  • požadovaný termín dodania tovaru,
  • spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
  • uvedenie požadovaného spôsobu platby,
  • meno, priezvisko, pracovné zaradenie a telefonický kontakt na osobu kompetentnú za dealera vybavovať konkrétnu objednávku.


  2.5 Ak objednávka nebude obsahovať uvedenie termínu dodania, predpokladá sa, že sa termín dohodol na dobu obvyklú, resp.  primeranú dodaniu objednaného tovaru.

  2.6 Ak objednávka nebude obsahovať spôsob odberu a miesto dodania tovaru, predpokladá sa, že tovar bude dodaný podľa článku 3. VOP.

  2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak dealer zruší objednávku potvrdenú WESTech-om podľa bodu 2.3 VOP, je povinný WESTech-u zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny za tovar objednaný v takto zrušenej objednávke. Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní od dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie WESTech-om.

  3. DOPRAVA, ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

  3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecným dodacím miestom objednaného tovaru je sídlo spoločnosti WESTech. Ak nie je dohodnuté písomne iné miesto dodania tovaru, platí, že je dohodnuté všeobecné dodacie miesto.

  3.2. Ak WESTech odosiela zásielky prostredníctvom zmluvnej doručovateľskej služby, dealerovi je účtovaný poplatok za dopravu na území SR v sume 5.- EUR bez DPH. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, WESTech hradí prepravné za dealera, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

  • dealer nemá v čase fakturácie  tovaru neuhradené záväzky voči WESTech po termíne splatnosti,
  • hodnota faktúry v cenníkových cenách presiahne sumu 99 .- EUR bez DPH,
  • dodacia adresa dealera je na Slovensku.

  Výnimku tvorí nadrozmerný tovar (napr. UPS, veľké tlačiarne), za ktorý bude prepravné účtované v súlade s cenníkom zmluvného dopravcu.


  3.3 Ak WESTech odosiela zásielky prostredníctvom zmluvnej doručovateľskej služby, zodpovednosť za poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na dealera v okamihu prevzatia tovaru od dopravcu (napr. kuriéra doručovateľskej služby). Dealer vyhlasuje, že je oboznámený s podmienkami dodania tovarov vybranej doručovateľskej služby.

  3.4 Nedostatky pri odovzdávaní tovaru na strane  zmluvného dopravcu  je dealer povinný ohlásiť WESTechu bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od odovzdania tovaru zmluvným dopravcom.

  3.5 Ak dealer požaduje odoslanie zásielky prostredníctvom svojej doručovateľskej služby, je možné odoslať zásielku prostredníctvom dealerom objednaného dopravcu na náklady dealera. Zodpovednosť za poškodenie alebo stratu tovaru prechádza v tomto prípade na dealera okamihom odovzdania tovaru dopravcovi (napr. kuriérovi doručovateľskej služby).


  3.6 Dealer prevezme pri preberaní doklady vzťahujúce sa k tovaru (faktúra a dodací list, prípadne iné doklady), ktoré mu odovzdá WESTech alebo dopravca.

  3.7 Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto dodania určené podľa bodu 3.1 VOP alebo na miesto dodania osobitne dohodnuté v objednávke, dealerskej zmluve, prípadne v osobitnej dohode a je pripravený na odovzdanie dealerovi. Tovar sa považuje za prevzatý, keď dealer podpísal dodací list WESTechu alebo doručovací hárok prepravnej spoločnosti, v inom prípade keď tovar skutočne prevzal.

  3.8 Bezodkladne po dodaní tovaru je dealer povinný tovar skontrolovať. Ak dealer neprevezme tovar riadne a včas a WESTechu tým vznikne škoda, je povinný túto škodu uhradiť. V prípade omeškania dealera s prevzatím tovaru, ktorý má dealer prevziať v sídle WESTech-u, je dealer povinný zaplatiť skladné v sume 2,-€ za 1m2 za každý aj začatý deň omeškania. Ak sa doručuje tovar prostredníctvom zmluvnej doručovateľskej služby, je povinný uhradiť sumu vyplývajúcu z omeškania prevzatia, resp. vrátenia zásielky podľa podmienok prepravy  zmluvnej doručovateľskej služby. Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na dealera okamihom omeškania s prevzatím tovaru.

  3.9 Zmluvné strany si dohodli výhradu vlastníctva k tovaru, t.j. vlastnícke právo k tovaru dodanému dealerovi prechádza na dealera až po zaplatení celej výšky kúpnej ceny za tovar.

  3.10 V prípade tovaru, kde dealer vyžaduje montáž/skladanie komponentov, si WESTech vyhradzuje právo na dodanie tovaru oneskorené o nevyhnutný čas potrebný na poskladanie. V prípade požiadavky montáže odporúčame dohodnúť podmienky dodania telefonicky. Skladanie tovaru je účtované podľa platného cenníka technických úkonov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

  4. CENA TOVARU

  4.1 Kúpna cena tovaru je určená v aktuálnom cenníku zverejnenom na webovom portáli www.westech.sk. Dealerský cenník sa stáva platným dňom jeho zverejnenia. Pri fakturácii je rozhodujúca cena platná pri potvrdení objednávky v zmysle bodu 2.3 VOP.


  4.2 WESTech môže na požiadanie dealera posielať akciové ponuky na e-mailovú adresu určenú dealerom. Dealer má právo kedykoľvek e-mailom požiadať o vyradenie z mailing listu a odo dňa doručenia tejto žiadosti mu nebude WESTech akciové ponuky posielať.

  4.3 Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť na zmene cenových podmienok jednotlivých druhov tovaru oproti cenám podľa dealerského cenníka.

  4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že WESTech má právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho tovaru na objednávku (a to aj tovaru zaplateného vopred) oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom prijatia objednávky tovaru podľa bodu 2.1 a dňom dodania tovaru dealerovi:

  • vzrastie kurz amerického dolára voči euro kurzu vyhláseného Európskou centrálnou bankou  o viac ako jedno percento.
  • dôjde k zvýšeniu nákupnej ceny tovaru.

  4.5 Menová doložka uvedená v bode 4.4, platí i v prípade nárastu kurzu USD voči mene, v ktorej sa platí za tovar, s výnimkou ak sa platí v USD.

  4.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na úhrade kúpnej ceny za objednaný tovar v cudzej mene ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Uvedené môžu zmluvné strany dohodnúť aj vtedy ak je objednávkou dohodnutá cena v  mene euro. V takomto prípade sa platba vykoná v novo dohodnutej mene, pričom sa vychádza zo stredového kurzu cudzej meny a eura  vyhláseného ECB na deň fakturácie kúpnej ceny za tovar.

  5. PLATOBNÉ PODMIENKY

  5.1 Dealer je povinný za tovar, zaplatiť kúpnu cenu v zmysle týchto VOP riadne a včas.

  5.2 Úhradu kúpnej ceny za tovar vykoná dealer po dohode s WESTech niektorým z nasledovných spôsobov:

  • vopred, uhradením zálohovej faktúry,
  • v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí tovaru,
  • na dobierku,
  • po prevzatí tovaru na základe faktúry s odloženou splatnosťou. Štandardná splatnosť je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry ak nie je s dealerom dohodnuté inak.  5.3 Platba vopred sa vykoná na základe zálohovej  faktúry. Tá sa považuje za uhradenú, ak bola v deň splatnosti v nej uvedená suma pripísaná na účet WESTech-u. Ak cena nebude splatená ani do 5 dní odo dňa splatnosti, je WESTech oprávnený od objednávky jednostranne odstúpiť. Dealer má v takomto prípade povinnosť WESTech-u zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške desať percent (10%) z kúpnej ceny, ktorú mal zaplatiť. Nárok WESTech-u na náhradu škody z takto zrušenej objednávky zostáva nedotknutý.


  5.4 Platbu vopred na základe zálohovej faktúry  vyžaduje WESTech vždy pri Apple CTO - konfiguráciách na objednávku, a to v hodnote min. 10% ceny konfigurácie s DPH. Ak cena nebude splatená ani do 5 dní odo dňa splatnosti, je WESTech oprávnený od objednávky jednostranne odstúpiť. CTO konfigurácia bude objednaná až po úhrade zálohovej faktúry. Ak dealer zruší takto zadanú objednávku CTO, má povinnosť WESTech-u zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške desať percent (10%) z kúpnej ceny, ktorú mal zaplatiť. Zmluvná pokuta je splatná z uhradenej zálohy.

  5.5 Platbu kúpnej ceny za objednaný tovar v hotovosti alebo platobnou kartou je dealer povinný vykonať pred jeho prevzatím. WESTech je povinný vydať účtovný doklad o zaplatení ceny za tovar v hotovosti.

  5.6 Platba kúpnej ceny po prevzatí tovaru na základe faktúry s dobou splatnosti je možná iba v prípade, ak má dealer uzavretú dealerskú zmluvu, má pridelený  kreditný limit postačujúci na pokrytie záväzku, nemá voči WESTech pohľadávky po splatnosti, WESTech neeviduje o dealerovi negatívne  informácie a predmetom kúpy nie je tovar na objednávku, pri ktorom WESTech požaduje zálohu.

  5.7 Dealer je oprávnený požiadať WESTech o pridelenie kreditného limitu. Kreditný limit a splatnosť sú prideľované a posudzované individuálne podľa interných pravidiel. Na pridelenie alebo navýšenie kreditného limitu nie je právny nárok a je výlučne v kompetencii WESTech. WESTech je oprávnený jednostranne výšku kreditného limitu kedykoľvek prehodnotiť, znížiť alebo úplne odobrať a to najmä v prípadoch viac ako rok nevyužívaného kreditného limitu, zlej platobnej disciplíny klienta alebo zistenia negatívnych informácií.

  5.8 Pridelením kreditného limitu poskytne WESTech dealerovi úverový rámec, do výšky ktorého je dealer oprávnený preberať tovary s odloženou úhradou kúpnej ceny.  Výška kreditného limitu je uvedená v konte klienta po prihlásení. Odložená splatnosť platí po dobu, po ktorú súčet záväzkov dealera nepresiahne stanovený kreditný limit (vrátane DPH).

  5.9 Po vyčerpaní sumy úverového rámca (kreditného limitu), bude dealerovi dodaný tovar iba v prípade jeho úhrady spôsobom, ako keby kredit nemal pridelený, t.j. platba vopred, v hotovosti, na dobierku.

  5.10 Dealer sa zaväzuje zabezpečiť k dátumu splatnosti uvedenému na faktúre pripísanie celkovej fakturovanej sumy na účet WESTech. Dealer môže požiadať WESTech pred fakturáciou alebo uplynutím splatnosti o povolenie dlhšej lehoty splatnosti za poplatok, ktorého výška bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami písomne. Po úhrade poplatku WESTech predĺži dohodnutú splatnosť a dealer nie je po túto dobu v omeškaní.

  5.11 V prípade neuhradenia faktúr za dodaný tovar v lehote splatnosti je WESTech oprávnený bez osobitného upozornenia účtovať dealerovi počas celej doby omeškania úroky z omeškania z dlžnej sumy stanovené podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.. Výška sadzby je 8% p.a. + základná úroková sadzba ECB platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka. Výška úrokovej sadzby sa mení v závislosti od zmien základnej úrokovej sadzby ECB platnej vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka /t.j. 1.1 a 1.7/. WESTech je tiež oprávnený bez ďalšieho upozornenia účtovať dealerovi paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa  § 369c ods. 1 zákona v sume 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

  5.12 WESTech a dealer sa dohodli, že WESTech je oprávnený vykonať jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov medzi WESTech a Dealerom a to aj nesplatných. Doklad o vykonanom zápočte bude dealerovi zaslaný mailom.

  5.13 WESTech môže požadovať zabezpečenie úhrady kúpnej ceny dealerom nasledujúcimi prostriedkami:

  • spísaním notárskej zápisnice ako exekučného titulu,
  • prevzatím ručenia,
  • postúpením pohľadávky,
  • uznaním záväzku,
  • pristúpením k záväzku,
  • poskytnutím inej zábezpeky.


  5.14 Zabezpečovacie prostriedky uvedené v bode 5.13 má WESTech právo podľa vlastného uváženia požadovať jednotlivo alebo ich kumulovať.
   

  6. REKLAMÁCIE TOVARU, ZÁRUČNÉ A POZÁRUĆNE PODMIENKY

  Aktuálne znenie Reklamačného poriadku nájdete na www.westech.sk v  sekcii Podpora.
   

  7. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

  7.1 WESTech sa zaväzuje, že poskytne dealerovi vždy dostatočné informácie o tovaroch, o ich kvalite, spôsobe starostlivosti o ne a pod., vrátane oznámenia ďalších informácií, ktoré je v zmysle príslušných právnych predpisov predajca povinný oznamovať.  7.2. Dealer sa zaväzuje, že všetky informácie o tovaroch, ktoré získa od WESTech-u a ktoré je dôležité či potrebné poznať pri predaji tovarov, odovzdá svojim zamestnancom, spolupracovníkom, ktorí výrobky predávajú a zabezpečí pravidelnú kontrolu ich znalosti uvedených informácií.

  7.3. Dealer je povinný informácie potrebné pre riadne a bezpečné užívanie tovarov oznámiť osobám na ktoré tovary ďalej postúpi, vrátane oznámenia ďalších informácií, ktoré je v zmysle príslušných právnych predpisov predajca povinný oznamovať.

  8 . UTAJENIE

  8.1. Dealer sa zaväzuje, že všetky jemu zverené doklady, know-how, marketingové informácie a odborné informácie, týkajúce sa tovarov bude považovať za dôverné a tvoriace predmet obchodného tajomstva a nebude ich odovzdávať tretím osobám s výnimkou zamestnancov, ktorí tieto informácie potrebujú k výkonu svojich pracovných úloh. Týmto nie je dotknutý článok 7. týchto VOP.


  8.2. Pokiaľ dealer tieto informácie odovzdá ďalším osobám uvedeným v predchádzajúcom bode, je povinný zabezpečiť, aby ich aj tieto osoby považovali za dôverné a tvoriace predmet obchodného tajomstva.

  8.3. Utajeniu nepodliehajú tie informácie, ktoré sú v danej obchodnej oblasti všeobecne známe.

  9 . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  9.1. WESTech má výhradné právo priebežne meniť tieto VOP. Dobu nadobudnutia platnosti zmien VOP určuje WESTech, nenastane však skôr ako 7-my deň odo dňa ich uverejnenia na internetovej stránke  www.westech.sk. WESTech sa zaväzuje minimálne 7 dní pred termínom nadobudnutia platnosti zmien VOP emailom oznámiť tieto zmeny dealerovi.


  9.2. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší VOP, na posúdenie porušenia povinnosti sa vychádza zo znenia VOP platných v čase ich porušenia.

  9.3. Každá zmluvná strana je oprávnená od dealerskej zmluvy  s okamžitou platnosťou odstúpiť ak:

  • na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz alebo návrh na jeho vyhlásenie bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, alebo z dôvodu, že majetok nepostačuje ani na úhradu trov a odmeny správcu podstaty, alebo bolo začaté vyrovnávacie konanie,
  • druhá zmluvná strana stratí spôsobilosť vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dealerskej zmluvy.


  9.4 WESTech a dealer sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z dealerskej zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené  pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava s konečnou platnosťou jedným rozhodcom ustanoveným rozhodcovským súdom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu s možnosťou súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., s čím strany výslovne súhlasia. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

  K prevádzke nášho webu online.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. Viac informácií...