0

  Reklamačný poriadok

  Vážení zákazníci: V rámci zlepšenia kvality našich služieb a sprehľadnenia Vašich reklamácií zavádzame od 7.3. 2012 povinné zadávanie reklamácií on-line cez našu web stránku www.westech.sk

   

  Reklamačný poriadok (zo Všeob. obchod. podmienok)

   

  7.1. Úvodné ustanovenia

   

  Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi firmou WESTech s.r.o. (ďalej aj „distribútor“) a kupujúcim (ďalej aj „dealer“) a dopĺňajú Rámcovú kúpnu zmluvu. Vzťahy medzi distribútorom a dealerom pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa § 422 až 442. Doba reklamácie je špecifikovaná v §436 ods. 2 a §437 ods. 1-5.

   

  1. Ku každému tovaru zakúpenému vo firme WESTech s.r.o. je priložený dodací list, ktorý slúži zároveň ako záručný list na ktorom je vyznačená záručná doba ktorá vychádza zo záručnej doby poskytovanej výrobcom. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

  2. Prevzatím tovaru a podpísaním dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky distribútora, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené, súhlasí s kvalitou prevzatého tovaru a preto neskoršie reklamácie takéhoto druhu nemôžu byť akceptované. Záruka sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

  3. Plynutie záručnej doby začína dňom prevzatia tovaru, resp. dňom kedy bol tovar distribútorom podľa dohody s dealerom na prevzatie pripravený a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

  4. K reklamácii vadnej veci je nutné predložiť kópiu záručného/dodacieho listu a dokladu o zaplatení ak bol vykonaný servisný zásah tak aj servisný doklad. Bez týchto dokladov nebude reklamácia na tovar uznaná ako záručná, t.j. bude vybavená ako bežná oprava za úhradu.

  5. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane zákazník doklad (reklamačný protokol), kde je uvedené nové výrobné číslo vymeneného tovaru a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za iný kus (prípadne typ) sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamačnom procese. Nárok na zľavu nevzniká.

  6. Pri reklamovaní tovaru sú zákazníci povinní určiť vadný diel tovaru, ak je to technicky možné reklamovať iba tento diel, na reklamačnom protokole presne vyšpecifikovať závadu (ako sa prejavuje, v akých režimoch, časových intervaloch atd.). V prípade, že zákazník z rôznych dôvodov nebude schopný určiť vadný diel, vyšpecifikovať závadu, budú sa mu účtovať náklady spojené s testovaním a manipuláciou (10,- EUR za každú, aj začatú polhodinu).

  7. Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácií je nutné postupovať podľa Obchodného zákonníka.

  8. WESTech môže jednostranne meniť tento reklamačný poriadok a to spôsobom upraveným v záverečných častiach tohto reklamačného poriadku. V prípade, že Dealer nesúhlasí s novými reklamačnými podmienkami, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená.

  9. V prípade, že spolu s tovarom je kupujúcemu dodaný aj záručný list dodaný výrobcom alebo dodávateľom, je tento záručný list potrebný k reklamácii tovaru v záručnej dobe. Bez tohto záručného listu, nemožno tovar v záručnej dobe reklamovať.

  10. Užívateľovi sa doporučuje vytvoriť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať výmenné pamäťové médiá. Poskytovateľ servisu, resp. distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, alebo stratu akýchkoľvek programov, alebo dát.

  11. V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, distribútor si vyhradzuje právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.) V prípade nesúhlasu môže kupujúci požiadať o dobropis. Kupujúcemu bude dobropisovaná aktuálna cena výrobku, aby mal možnosť zakúpiť si taký istý výrobok. Ak sa už identický výrobok nedá kúpiť, bude mu dobropisovaná posledná oficiálne zverejnená cena. Tieto postupy sú bežné a celosvetovo zaužívané pri obchode s výpočtovou technikou, lebo riešia problém neustáleho prudkého znižovania cien výrobkov a nepoškodzujú ani jednu zo zúčastnených zmluvných strán.

  12. V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je Kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu je povinný uplatniť reklamáciu u prepravcu.

  13. Zákazník výslovne berie na vedomie, že ak distribútorom poskytnutá záručná doba presahuje dĺžku záručnej doby stanovenej Občianskym zákonníkom (zákonná záručná doba), nie je možné požadovať výmenu výrobku alebo uplatniť odstúpenie od kúpnej zmluvy v čase presahujúcom túto zákonnú záručnú dobu.

   

  7.2. Podmienky a postup pri reklamáciách

   

  1. Uplatniť reklamáciu produktov, ktorým je poskytovaný autorizovaný servis je vhodné priamo v autorizovaných servisných strediskách, viď. Dodatok reklamačného poriadku č.1 – Autorizované servisné strediská. V prípade, že autorizované servisné stredisko vykoná opravu tovaru, reklamácia je takto vybavená. V prípade, že autorizované servisné stredisko oznámi kupujúcemu, že závada je neodstrániteľná, je kupujúci povinný reklamovať závadu u predávajúceho spolu s vyjadrením autorizovaného strediska a to bezodkladne

  2. Pri reklamácii je potrebné priniesť vec v pôvodnom balení, dokumentáciu k výrobku, inštalačný software a všetky jeho časti pre prípad výmeny. V prípade monitorov, notebookov, tlačiarní a podobných zariadení z dôvodu prípadnej dopravy do externého servisu. V prípade nedodania ochranného obalu u tovaru ktorý má určené autorizované stredisko zákazník súhlasí s uhradením poplatku podľa aktuálneho cenníku za náhradný obal. Ak tento obal zákazník odmietne, distribútor nenesie prípadné následky za poškodenie tovaru pri preprave

  3. Reklamačný protokol musí obsahovať presný popis chyby

  4. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k distribútorovi hradí zákazník, resp. dealer a späť k zákazníkovi, resp. k dealerovi v prípade oprávnenej reklamácie hradí distribútor

  5. Pri nesplnení týchto podmienok bude tovar odoslaný späť na náklady dealera

   

  7.3. Pokyny pri zasielaní tovaru na reklamáciu

   

  1. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky na prepravu

  2. Ak je tovar pred koncom záruky doporučuje sa zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné.

  3. Tovar sa balí do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

  4. Prepravný obal je nutné označiť nápisom "RMA". Balík musí obsahovať zoznam tovaru s popisom jednotlivých závad ako aj kópie nadobúdacích dokladov k tovaru.

  5. Tovar, ktorý pošle kupujúci predávajúcemu a nebude vykazovať uvádzanú závadu je predávajúci oprávnený poslať späť kupujúcemu na jeho náklady. Kupujúci pošle predávajúcemu vadný tovar na svoje náklady. Opravený alebo vymenený tovar pošle predávajúci späť na svoje náklady.

  6. Kupujúci môže doručiť reklamovaný tovar aj osobne v mieste expedície, kde mu bude pridelené číslo RMA

   

  7.4. Vylúčenie zodpovednosti

   

  Záruka sa nevzťahuje :

   

  1. Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania

  2. Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä na poškodenie plastových častí

  3. Na produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja

  4. Na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.)

  5. Na produkty poškodené prírodnými živlami

  6. Na produkty prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou. Produkty informačných technológií sú určené na prevádzkovanie v bežnom kancelárskom prostredí. Nie sú určené na použitie v prašnom, alebo vlhkom prostredí. Záruka na monitor je uvedená na dodacom liste, alebo 8500 prevádzkových hodín.

  7. Na tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom

  8. Na produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi

  9. Distribútor neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov - Na prirodzené opotrebenie produktov a ich komponentov

  10. Na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky

  11. Na tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.

  12. Na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.

  13. Na firmware, alebo predinštalované programové vybavenie poškodené nesprávnym používaním, alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté.

  14. Poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.)

  15. Závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích premetov do útrob výrobku

  16. Poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov, určených pre domácu potrebu

  17. Pokiaľ sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je kupujúci schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu..

  18. Vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebovaním nebo vytečeným elektrolytom

  19. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie - Pri reklamácií LGA dosiek je potrebné vrátiť aj ochranné kryty Socketu LGA775. V opačnom prípade nebude Vaša reklamácia neuznaná !

   

  7.5. Neoprávnená RMA

   

  1. Pokiaľ bude pri oprave zistená skutočnosť, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada popisovaná zákazníkom na výrobku neprejaví je odberateľ povinný zaplatiť uhradiť náklady spojené s testovaním a manipuláciou (15,- EUR za každú, aj začatú hodinu).

  2. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a kupujúcemu bude tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu

   

  7.6. Preberanie vybavenej reklamácie

   

  1. Pri nedodržaní včasného prevzatia vybavenej reklamácie, bude zákazníkovi účtovaný poplatok za uskladnenie reklamovaného tovaru podľa aktuálneho cenníku služieb. Za včasné prevzatie reklamácie je považované prevzatie tovaru do 30 dní od vybavenia reklamácie.

  2. V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u distribútora. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú

   

  7.7. Overenie stavu reklamácie

   

  Všetky informácie o priebehu reklamačného procesu sú podávané na základe čísla RMA.

   

  • Cez konto dealera v internetovom obchode
  • e-mailom na reklamacie@westech.sk
  • telefonicky (+421 2 4445 4090 kl. 21 )
  • osobne pri návšteve našej firmy

   

  7.8. Obmedzená záruka

   

  1. Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. Okamžikom odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné ujednania výrobcu software. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.

  2. Na spotrebný materiál (farbiace pásky, tonery, tryskové hlavy, batérie a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka (len na funkčné závady), a to i keď je súčasťou tlačiareň, na ktorej je záruka dlhšia. V prípade, že je z kazety spotrebované viac ako 10% atramentu, výrobca reklamácie neuznáva. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety.

   

  7.9. Príjem reklamácií

   

  pobočka Bratislava pobočka Banská Bystrica
  IBA prijímanie tovaru:
  preposielanie tovaru na centrálu do BA
  WESTech spol. s r.o.
  Stará Vajnorská 17
  831 04 Bratislava
  WESTech spol. s r.o.
  Partizánska cesta 33
  974 01 Banská Bystrica
  Reklamačné oddelenie
  tel. číslo: 02 / 20901527
  e-mail : reklamacie@westech.sk
  Reklamačné oddelenie
  tel. číslo: 02 / 20901527
  e-mail : reklamacie@westech.sk
  Stránkové hodiny:
  Pondelok až piatok: 9:00 - 17:30
  Stránkové hodiny v BB:
  Pondelok až piatok: 8:30 - 17:00

   

  Právo na zmenu tohto reklamačného poriadku bez upozornenia firmou WESTech spol. s r.o. vyhradené. Všetky doplnky a zmeny sa stávajú platnými uverejnením na www.westech.sk a v servisnom stredisku.

   

  K prevádzke nášho webu online.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. Viac informácií...