0
   

  Na objednávku

  OEM čistící tyčinka SC - 2,5 až 800 čištění

  Výrobca
  OEM
  Kód
  NTW-OEMNAR5010
  Part No.
  ISOPR
  Záruka
  24 mesiacov
  Vaša cena  s RP*
  6.80 EUR
  Vaša cena s DPH
  8.16 EUR
  Vaša cena bez DPH
  6.80 EUR
   

     Popis produktu

     Isopropyl alkohol čistý 99,9%   1000ml

     slouží k číštění optických konektorů nebo vláken před svařováním.

     Číslo CAS  67-63-0
     Číslo EINEC 200-661-7
     Registrační číslo: 01-2119457558-25-XXXX
     Koncentrace  > 99%

     Doba skladování: max. 5 let

     Ekvivalent:  1L =0,785kg

     UN 1219                             Nebezpečí  

     H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
     H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
     P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
     P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
     P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
     P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
     P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
     Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     POZOR!  Může vytvářet výbušné peroxidy
     P501.9 Obsah/obal zneškodněte jako problémový odpad.
     Obsahuje: Propan-2-ol


     Produkt manažér:

     Radovan Votava,  votava@westech.sk

     Parametre

     Zaradenie1

     Kategória
     Inštalačné náradie
      

     K prevádzke nášho webu online.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. Viac informácií...