0

  Ochrana osobných údajov

  Zásady ochrany osobných údajov WESTech spol. s r.o.

   

  1.Prevádzkovateľ

  WESTech, spol. s r.o.

  reg.: Obchodný register OS Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 22493/B

  Sídlo: Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava

  IČO: 35 796 111

  DIČ: 2020245557

  IČ DPH: SK2020245557, email: gdpr@westech.sk

   

  ďalej ako „WESTech, spol. s r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“

   

  Spoločnosť WESTech, spol. s r.o. ako pobočka medzinárodnej spoločnosti ELKO Group je zodpovedná za spracovanie osobných údajov na úrovni skupiny na účely a na právnom základe definovanom v týchto zásadách: napr. marketing a predaj na úrovni skupiny, zabezpečenie zdrojov, finančné, administratívne a obchodné riadenie, riadenie vzťahov a obchodných aktivít so zákazníkmi a s dodávateľmi, analýza a vývoj produktov a služieb.

   

  Za spracovanie osobných údajov na vlastné účely na právnom základe definovanom v týchto zásadách, ako je napr. plnenie zmluvy alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi a s dodávateľmi, sú zodpovedné jednotlivé spoločnosti skupiny ELKO Group. WESTech, spol. s r.o. môže na takéto účely spracovávať aj osobné údaje, ktoré na rovnaké účely zhromaždili iné spoločnosti v skupine.

   

  2.Kontaktné miesto v otázke ochrany súkromia

  Môžete nám kedykoľvek poslať e-mailovú správu na adresu gdpr@westech.sk

   

  3.Dotknutá osoba a kategórie osobných údajov

  Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva pri výkone svojej činnosti. Sú to najmä kontaktné osoby dodávateľov, odberateľov a zmluvných partnerov, ich štatutárni zástupcovia, prokuristi, splnomocnení zástupcovia, ich zamestnanci pri plnení ich pracovných  úloh vo vzťahu k Prevádzkovateľovi, kontaktné osoby pre doručenie tovaru.

   

  Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

  • Identifikačné a kontaktné údaje - meno a priezvisko, adresa bydliska/sídla/doručenia, telefónne číslo, e-mail, skype/messenger kontakt, pracovné zaradenie/funkcia;
  • Platobné údaje - bankové spojenie, číslo bankového účtu, údaje o kontaktných osobách zodpovedných za platobný styk, platobná história;
  • Údaje, ktoré sa týkajú kontaktov a komunikácie, napr. spätná väzba a žiadosti o kontakty, e-maily, digitálne formuláre, diskusie formou chatu, zaznamenávanie telefonických hovorov;
  • Údaje používateľa digitálnych služieb, napr.: registračné údaje vyžadované pri digitálnom účte ako sú používateľské meno, prezývky, heslo a akýkoľvek ďalší identifikátor, informácie o používaní služby ako je využívanie a vyhľadávanie informácií o vlastnostiach služby prostredníctvom digitálneho účtu používateľa, informácie zhromaždené pomocou súborov cookies a ďalších podobných technológií, kanál, cez ktorý používateľ k službe pristupuje (webový prehliadač, mobilný prehliadač, aplikácia), verzia prehliadača, IP adresa, identifikátor relácie, čas a trvanie relácie, rozlíšenie obrazovky a operačný systém;
  • Informácie o využití našich produktov a služieb a informácie o ponúkaných a odobratých produktoch a službách;
  • Údaje týkajúce sa vzájomného plnenia - najmä informácie o plnení vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, história nákupov/predajov;
  • Údaje o kredibilite obchodného partnera - údaje o platobnej schopnosti, overenie bonity a záväzkov vo verejných registroch;
  • Audiovizuálne záznamy - vyhotovené kamerovým systémom v priestoroch Prevádzkovateľa a bezprostrednom okolí.

   

   

  4.Pravidelné zdroje informácií

  Osobné údaje sa zhromažďujú priamo od dotknutej osoby, keď sa dotknutá osoba registruje resp. keď využíva webové stránky alebo iné služby, odosiela žiadosť o kontakt alebo informácie resp. vypĺňa formulár, nakupuje resp. objednáva, uzatvára zmluvy, zúčastňuje sa akcií alebo iným spôsobom komunikuje s Prevádzkovateľom buď osobne, telefonicky alebo digitálne. Osobné údaje sa môžu aktualizovať aj z obchodných registrov, poskytnutých informácii od orgánov verejnej správy a iných dôveryhodných verejných zdrojov a registrov.

   

  5.Právny základ spracúvania osobných údajov

  • Plnenie povinností zo zmluvy medzi WESTech, spol. s r.o. a jeho obchodným partnerom a/alebo dodávateľom (spoločnosťou) ako aj plnenie požiadaviek dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy ako napr. požiadavky ohľadne informácií resp. cenových ponúk, prihlásenia sa k odberu noviniek alebo objednávok.
  • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa - priamy marketing produktov a služieb smerom ku kontaktným osobám obchodných partnerov a/alebo dodávateľov.
  • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa -  ochrana práv a právom chránených záujmov WESTech, spol. s r.o.  pri  záznamoch vyhotovených kamerovým systémom.
  • Oprávnený záujem Prevádzkovateľa - riadenie vzťahov so zákazníkmi, partnermi.
  • Plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa uložených národnými právnymi predpismi.
  • Súhlas dotknutej osoby s tým, že v prípade potreby sa vykoná lokalizácia dotknutej osoby, resp. že sa zhromaždia údaje o používaní internetových alebo mobilných služieb Prevádzkovateľa pomocou súborov cookies, reklamných ID resp. ďalších podobných sledovacích technológií na účely definované v týchto zásadách.???????

   

  6.Osobné údaje sa spracúvajú na nasledujúce účely:

  • dodávanie tovarov, produktov a poskytovanie služieb, plnenie zmluvných a predzmluvných záväzkov;
  • vytváranie, riadenie a budovanie zákazníckych, dodávateľských a ďalších účtov a vzťahov medzi Prevádzkovateľom a partnerom;
  • vývoj produktov, služieb a obchodných aktivít;
  • komunikácia s partnerom vrátane spätnej väzby;
  • poskytovanie informácií o propagačných ponukách, novinkách, udalostiach Prevádzkovateľa;
  • plnenie povinností Prevádzkovateľa v rámci všeobecne záväzných predpisov.

   

  7.Poskytovanie a prenos údajov

  Sprostredkovateľ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (okrem zamestnancov Prevádzkovateľa). Sprostredkovateľ má s WESTech, spol. s r.o. uzatvorenú Zmluvu o poverení  spracúvaním osobných údajov. Sú to  najmä externí zmluvní partneri WESTech, spol. s r.o. a iné spoločnosti v rámci skupiny ELKO Group, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene WESTech, spol. s r.o. a podľa jeho pokynov.

   

  Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje externým stranám jedine, keď je to nevyhnutné na splnenie právnych a zmluvných povinností Prevádzkovateľa (napr. doručenie tovaru).

   

  Okrem uvedeného Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby:

  • spoločnostiam v rámci skupiny ELKO GROUP a externým partnerom, ktorí spravujú informačné a bezpečnostné systémy Prevádzkovateľa alebo spracúvajú údaje mene Prevádzkovateľa za účelom poskytovania produktov a služieb Prevádzkovateľa: administrátor webových stránok, poskytovateľ serverov, hostingu, správca softwarového vybavenia, správca kamerového systému a pod.,
  • tretím stranám, ktoré na základe poverenia Prevádzkovateľa konajú v jeho mene pri predaji produktov a poskytovaní služieb – napr. dopravcovia, zmluvní partneri,
  • obchodným partnerom - napr. dodávateľom za účelom reportovania objemov predaja, distribútorom za účelom overenia platobnej morálky odberateľa a pod.,
  • agentúram poskytujúcim analýzy kredibility a overovanie platobnej schopnosti obchodných partnerov,  agentúram na prevenciu podvodov, spoločnosti v rámci skupiny spoločností ELKO GROUP alebo tretí  poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v zastúpení Prevádzkovateľa za účelom boja proti korupcii, a praniu špinavých peňazí,  podvodom.
  • tretím stranám, ktoré na základe poverenia Prevádzkovateľa realizujú marketingové aktivity a môžu za týmto účelom kontaktovať dotknuté osoby v mene Prevádzkovateľa,
  • orgánom činným v trestnom konaní, súdom, orgánom verejnej správy a ďalším štátnym orgánom, ak je to potrebné na uplatnenie práv Prevádzkovateľa voči dotknutej  osobe alebo splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,

   

  Osobné údaje sa nebudú bežne prenášať mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak je však prenos údajov mimo územia EU alebo EHP nevyhnutný, Prevádzkovateľ zabezpečí, že krajina, do ktorej sa budú údaje prenášať, je zo strany Európskej komisie schválená ako krajina s dostatočnou úrovňou ochrany súkromia alebo že ochrana súkromia je zabezpečená pomocou štandardných zmluvných podmienok schválených Európskou komisiou.

   

  8.Ochrana a uchovávanie údajov

  Prístup k osobným údajom majú povolený iba osoby, ktoré musia údaje spracovávať v rámci svojej pracovnej náplne resp. iných povinností. Digitálne údaje sú chránené firewallmi, heslami a ďalšími technickými prostriedkami. Všetky údaje sa skladujú v uzamknutých priestoroch zabezpečených pomocou riadenia fyzického prístupu.

   

  Osobné údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým je to potrebné na vyššie uvedené účely.  Po ukončení vzťahu medzi Prevádzkovateľom a partnerom resp. keď Prevádzkovateľ dostane informáciu o tom, že dotknutá osoba  už nie je kontaktnou osobou spoločnosti, sa osobné údaje vymažú s nasledujúcimi výnimkami:

  • Údaje používateľa o digitálnych službách a údaje, ktoré sa týkajú kontaktov a komunikácie, sa uchovávajú na obdobie piatich rokov od výskytu vyššie uvedených udalostí.
  • Keď je uchovávanie povolené platnými predpismi. (údaje ktoré sa týkajú spoločnosti, sa nepovažujú za osobné údaje a Prevádzkovateľ ich môže uchovávať – napr. korešpondencia, objednávky, údaje o používaní produktov a služieb Prevádzkovateľa, pokiaľ ich používa osoba zastupujúca spoločnosť.)

   

  9.Prístup, oprava a ďalšie práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba môže v otázkach výkonu svojich práv kontaktovať Prevádzkovateľa kedykoľvek formou písomnej žiadosti, z ktorej bude zrejmá identita dotknutej osoby a právo, o ktorého výkon žiada. Žiadosť je možné odoslať na mailovú adresu gdpr@westech.sk.

   

  Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

  • právo na prístup k údajom,
  • právo na opravu,
  • právo na vymazanie,
  • právo na obmedzenie spracúvania,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov
  • právo napadnúť rozhodnutie Prevádzkovateľa založené na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu vaše stanovisko a žiadať od Prevádzkovateľa preskúmanie takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom.
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR - webová stránka úradu: www.dataprotection.gov.sk

   

  Na výkon práv dotknutej osoby sa vzťahujú určité výnimky a obmedzenia a preto ich nie je možné uplatniť vo všetkých situáciách.

  K prevádzke nášho webu online.westech.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. Viac informácií...