0
  0
    
    

   Isopropyl alkohol čistý min 99,9% 1000ml

   Výrobca
   OEM
   Kód
   NTW-OEMNAR5010
   Part No.
   ISOPR
   Dostupnosť

   skladom

   skladom

   BA

   Záruka
   24 mesiacov
   Vaša cena  s RP*
   9.29 EUR
   Vaša cena s DPH
   11.15 EUR
   Vaša cena bez DPH
   9.29 EUR
    
   Objednať

      Popis produktu

      Isopropyl alkohol čistý 99,9%   1000ml

      slouží k číštění optických konektorů nebo vláken před svařováním.

      Číslo CAS  67-63-0
      Číslo EINEC 200-661-7
      Registrační číslo: 01-2119457558-25-XXXX
      Koncentrace  > 99%

      Doba skladování: max. 5 let

      Ekvivalent:  1L =0,785kg

      UN 1219                             Nebezpečí  

      H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
      H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
      P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
      P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
      P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
      P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
      P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
      Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
      POZOR!  Může vytvářet výbušné peroxidy
      P501.9 Obsah/obal zneškodněte jako problémový odpad.
      Obsahuje: Propan-2-ol


      Parametre

      Zaradenie1

      Kategória
      Inštalačné náradie

      Základné parametre2

      Druh
      Čistenie
      Typ
      Inštalačné